Takaisin hakuun

Ekosysteemipalvelut

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Miten ymmärtää luonnon ihmiselle tuottamaa palvelua? Repussa on esimerkkejä palveluiden käsittelystä eri oppiaineissa.

Teemarepun materiaalit

Luonnon hyödyt ihmiselle

Tehtävä on suunnattu yläkoulun ja lukion maantieteen tai biologian oppitunneille.

Tehtävässä tutustutaan ympäristön hyötyihin ihmiselle ekosysteemipalvelu -käsiteen avulla. Ekosysteemipalveluiden sijaan voidaan puhua myös luonnon tai ympäristön tarjoamista hyödyistä ihmiselle.

Koulun lähiympäristöstä kuvataan tableteilla tai kännyköillä erilaisia ekosysteemipalveluita ja viedään kuvat kartta-alustalle.

Siirry materiaalin sivulle

Monimuotoinen puutarha

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa sen, että elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Tällä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä kaikkineen: sekä lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, eri lajien runsautta että elinympäristöjen monimuotoisuutta. Tässä artikkelissa monimuotoisuuden merkitystä tarkastellaan erityisesti ruoantuotannon ympäristöjen ja puutarhojen näkökulmasta. Vaikka ihmisten määrän kasvaessa viljelyyn tarvittavien alueiden määrä kasvaa ja eliöstö usein myös yksipuolistuu, on olemassa monia toimenpiteitä, joilla ruoantuotantoympäristöjen monimuotoisuutta voidaan turvata.

Siirry materiaalin sivulle

Ravintoketjut ja -verkot ekosysteemissä

Toiminnallinen tehtävämoniste (PDF A4, kaksi sivua) on tulostettava ja ilmainen materiaali, joka ekosysteemikuvan ja pohdintatehtävien kautta opettaa hahmottamaan ekosysteemin eri osia (tuottajat, kuluttajat, pedot, selkärangattomat, pölyttäjät, maaperäeläimet, ravinteiden kierto, yhteyttäminen) ja sen ravintoketjuja ja -verkkoja. Tehtävä on suunnattu 5-6. luokille, mutta sopii opetuksen kaikille tasoille edistämään systeemiajattelua ja biodiversiteetin ymmärtämistä.

Siirry materiaalin sivulle

Ötökkä on ystävä

Joskus ötökät aiheuttavat meissä puistatuksia ja pelon väreitä. Paras tapa ötökkakammon selättämiseen on ötököiden maailmaan tutustuminen ja puutarhatoiminta on tähän oiva keino, sillä puutarhoissa elelee uskomattoman monia ötökkälajeja. Niiden joukossa on runsain määrin ihmisen näkökulmasta hyödyllisiä eliöitä ja lisäksi sellaisia lajeja, joita puutarhuri voi pitää haitallisena. Tässä tekstissä kerrotaan millaisia tärkeitä tehtäviä ötököillä on ekosysteemissä ja miten niiden hyvinvointia voi edistää, mutta myös miten niistä voi tarvittaessa päästä kasvimaalla eroon.

Siirry materiaalin sivulle

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen.

Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota:
1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä
2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen.

Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.

Siirry materiaalin sivulle

Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas

Keke päiväkodissa – kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Oppaan lopusta löytyy myös kartoituslomakkeita kestävän kehityksen eri osa-alueiden suunnitteluun ja arvioimiseen päiväkodissa.

Siirry materiaalin sivulle

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan
teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.

Siirry materiaalin sivulle

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjinä"

Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke järjesti Lataa luontoa -seminaarin 24.9.2015 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä. Seminaari oli tarkoitettu kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Aamupäivällä tutustuttiin ekosysteemipalveluihin ulkona viidellä erilaisella elämyksellisellä rastilla. Lisäksi Hyrian lähihoitajaopiskelijat tarjosivat mahdollisuuden mittauttaa verenpaineensa. Iltapäivällä kuultiin luennot ekosysteemipalveluista ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tauoilla oli mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esiteltiin luontotoimintaa ja luontoa hyvinvoinnin lähteenä.

Siirry materiaalin sivulle

Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali

Metsät ja ilmastonmuutos materiaalissa on kolme erilaista powerpoint-esitystä: 1) Suppein versio on Metsät ja ilmastonmuutos -tarinaesitys. Powerpointin tueksi on tarina. 2) Hieman laajempi versio aiheeseen on Metsät ja ilmastonmuutos – metsäpainotteinen esitys. 3) Kaikista laajin ja eniten taustatietoa sisältävä on Metsät ja ilmastonmuutos – laaja esitys. Materiaali on myös hyvä taustatietopaketti muiden suppeampien esitysten tueksi. Esityksiä voi ja saa tiivistää, muokata ja yhdistellä vapaasti, esittäjän ja kohderyhmän mukaan.

Siirry materiaalin sivulle

Suuri mysteeri – tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Tervetuloa ihmettelemään ja tutkimaan ekosysteemipalveluita eli luonnon tarjoamia upeita hyötyjä ja onnenaiheita!

Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Ne koostuvat tarinoista, matalan kynnyksen improvisaatiosta ja draamasta, rauhallisesta läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona sekä ongelmanratkaisusta.

Ennen ulosmenoa kannattaa virittäytyä seikkailuun oheisen videon avulla.

Siirry materiaalin sivulle

Ekosysteemipalveluautomaatti

Valonia ja nukketeatteri Taigamatto toteuttivat opaskirjan draaman avulla toteutettavasta työpajasta, jonka aiheena ovat ekosysteemipalvelut. Ekosysteemipalveluautomaatti – Luonnon ilmaista huolenpitoa -opaskirjan materiaalin voi ladata ilmaiseksi käyttöön.

Siirry materiaalin sivulle