MATERIAALIPANKKI

Ekosysteemipalvelut

Miten ymmärtää luonnon ihmiselle tuottamaa palvelua? Repussa on esimerkkejä palveluiden käsittelystä eri oppiaineissa.

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Luonnon hyödyt ihmiselle

Tehtävä on suunnattu yläkoulun ja lukion maantieteen tai biologian oppitunneille. Tehtävässä tutustutaan ympäristön hyötyihin ihmiselle ekosysteemipalvelu -käsiteen avulla. Ekosysteemipalveluiden sijaan voidaan puhua myös luonnon tai ympäristön tarjoamista hyödyistä ihmiselle. Koulun lähiympäristöstä kuvataan tableteilla tai kännyköillä erilaisia ekosysteemipalveluita ja viedään kuvat kartta-alustalle.
Tekijä(t): Auvinen Susanna, Hirvensalo Virpi
Kieli:
 • suomi
 • Turun kaupunki, TOP-keskus
 • VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
 

Monimuotoinen puutarha

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa sen, että elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Tällä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä kaikkineen: sekä lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, eri lajien runsautta että elinympäristöjen monimuotoisuutta. Tässä artikkelissa monimuotoisuuden merkitystä tarkastellaan erityisesti ruoantuotannon ympäristöjen ja puutarhojen näkökulmasta. Vaikka ihmisten määrän kasvaessa viljelyyn tarvittavien alueiden määrä kasvaa ja eliöstö usein myös yksipuolistuu, on olemassa monia toimenpiteitä, joilla ruoantuotantoympäristöjen monimuotoisuutta voidaan turvata.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Puutarhakasvatus.fi
 

Ravintoketjut ja -verkot ekosysteemissä

Toiminnallinen tehtävämoniste (PDF A4, kaksi sivua) on tulostettava ja ilmainen materiaali, joka ekosysteemikuvan ja pohdintatehtävien kautta opettaa hahmottamaan ekosysteemin eri osia (tuottajat, kuluttajat, pedot, selkärangattomat, pölyttäjät, maaperäeläimet, ravinteiden kierto, yhteyttäminen) ja sen ravintoketjuja ja -verkkoja. Tehtävä on suunnattu 5-6. luokille, mutta sopii opetuksen kaikille tasoille edistämään systeemiajattelua ja biodiversiteetin ymmärtämistä.
Tekijä(t): Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Kieli:
 • suomi
 • Tampereen luonnontieteellinen museo
 

Ötökkä on ystävä3

Joskus ötökät aiheuttavat meissä puistatuksia ja pelon väreitä. Paras tapa ötökkakammon selättämiseen on ötököiden maailmaan tutustuminen ja puutarhatoiminta on tähän oiva keino, sillä puutarhoissa elelee uskomattoman monia ötökkälajeja. Niiden joukossa on runsain määrin ihmisen näkökulmasta hyödyllisiä eliöitä ja lisäksi sellaisia lajeja, joita puutarhuri voi pitää haitallisena. Tässä tekstissä kerrotaan millaisia tärkeitä tehtäviä ötököillä on ekosysteemissä ja miten niiden hyvinvointia voi edistää, mutta myös miten niistä voi tarvittaessa päästä kasvimaalla eroon.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Puutarhakasvatus.fi
 

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen3

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen. Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota: 1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä 2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen. Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.
Tekijä(t): Kiminki Iida-Elina, Lappalainen Vilma
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • FEE Suomi
 

Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas3

Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Oppaan lopusta löytyy myös kartoituslomakkeita kestävän kehityksen eri osa-alueiden suunnitteluun ja arvioimiseen päiväkodissa.
Tekijä(t): Luomi Annukka, Paananen Johanna, Viberg Katja, Virta Laura
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
 

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.
Tekijä(t): Soulanto Marjo, von Boehm Mari, ovaska Matti, Sunikka Johanna, Rintala Elsa, Luukkonen Katri
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
 • Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
 • Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
 • Hyria koulutus Oy
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjinä"

Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke järjesti Lataa luontoa -seminaarin 24.9.2015 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä. Seminaari oli tarkoitettu kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Aamupäivällä tutustuttiin ekosysteemipalveluihin ulkona viidellä erilaisella elämyksellisellä rastilla. Lisäksi Hyrian lähihoitajaopiskelijat tarjosivat mahdollisuuden mittauttaa verenpaineensa. Iltapäivällä kuultiin luennot ekosysteemipalveluista ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tauoilla oli mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esiteltiin luontotoimintaa ja luontoa hyvinvoinnin lähteenä.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali

Metsät ja ilmastonmuutos materiaalissa on kolme erilaista powerpoint-esitystä: 1) Suppein versio on Metsät ja ilmastonmuutos -tarinaesitys. Powerpointin tueksi on tarina. 2) Hieman laajempi versio aiheeseen on Metsät ja ilmastonmuutos - metsäpainotteinen esitys. 3) Kaikista laajin ja eniten taustatietoa sisältävä on Metsät ja ilmastonmuutos - laaja esitys. Materiaali on myös hyvä taustatietopaketti muiden suppeampien esitysten tueksi. Esityksiä voi ja saa tiivistää, muokata ja yhdistellä vapaasti, esittäjän ja kohderyhmän mukaan.
Tekijä(t): Pessala Suvi
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen Metsäyhdistys ry
 

Suuri mysteeri – tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Tervetuloa ihmettelemään ja tutkimaan ekosysteemipalveluita eli luonnon tarjoamia upeita hyötyjä ja onnenaiheita! Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Ne koostuvat tarinoista, matalan kynnyksen improvisaatiosta ja draamasta, rauhallisesta läsnäolosta ja vaeltelusta ulkona sekä ongelmanratkaisusta. Ennen ulosmenoa kannattaa virittäytyä seikkailuun oheisen videon avulla.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
 • Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
 • Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Luonto-Liitto ry
 

Ekosysteemipalveluautomaatti

Valonia ja nukketeatteri Taigamatto toteuttivat opaskirjan draaman avulla toteutettavasta työpajasta, jonka aiheena ovat ekosysteemipalvelut. Ekosysteemipalveluautomaatti – Luonnon ilmaista huolenpitoa -opaskirjan materiaalin voi ladata ilmaiseksi käyttöön.
Tekijä(t): Auvinen Susanna, Kopra Johanna
Kieli:
 • suomi
 • VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus